Vožnja s spremljevalcem2017-01-08T00:53:30+00:00

Vožnja s spreljevalcem

Za vse tiste, ki bi radi vozili avto po dopolnjenem 16 letu starosti.

Usposabljanje

Zakon omogoča mladim pridobivanje vozniških izkušenj z daljšim usposabljanjem že pred pridobitvijo vozniškega dovoljenja in preden dopolnijo predpisano starost za vožnjo motornih vozil. S tem programom si lahko s pomočjo spremljevalcev pridobijo navade in izkušnje, ki jim bodo v pomoč na samostojni vožnji po opravljenem vozniškem izpitu.

Po dopolnjenem 16. letu starosti se lahko opravi vpis v šolo vožnje.

Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela:

Po končanem usposabljanju se opravi vpis spremljevalca preko spleta ali na izbranem izpitnem centru.

Omejitve

Kandidat za voznika sme voziti osebni avtomobil, če ga med vožnjo spremlja spremljevalec, dokler ne opravi vozniškega izpita za vožnjo motornih vozil kategorije B, vendar največ dve leti od začetka usposabljanja. Spremljevalec je odgovoren za varnost vožnje in za prekršek, ki ga je stori kandidat, razen če ga ni mogel preprečiti.

Spremljevalec je lahko eden od staršev, posvojiteljev, skrbnikov, rejnikov ali druga oseba, ki je stara najmanj 27 let in ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj pet let in v evidenci nima več kot pet kazenskih točk. Osebo, mlajšo od 18 let, lahko spremlja druga oseba pod pogojem, da s tem pisno soglašajo starši, skrbniki, posvojitelji ali rejniki. Če je spremljevalec druga oseba, lahko v obdobju petih let usposablja največ dve osebi iz prejšnjega odstavka. Spremljevalec mora biti vpisan v evidenco o vozniških dovoljenjih in evidenčni karton vožnje. Vpis opravi izpitni center, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji. Pred vpisom v evidenčni karton vožnje mora izpitni center spremljevalcu posredovati ustrezna navodila.

Osebi, ki se usposablja za vožnjo s spremstvom ne sme biti vozniško dovoljenje odvzeto oziroma se ji ne izvršuje izrečena sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije oziroma se ji ne izvršuje varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja oziroma ji ni izrečena sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja in v evidenci nima nobene kazenske točke v cestnem prometu, če ima vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil druge kategorije.

Vozilo mora biti označeno s predpisano »L« tablico. Tablica je kvadratne oblike, zelene barve, na kateri je črka »L« bele barve. Nameščena mora biti na levi polovici zadnje strani vozila, kadar vozi vozilo voznik s spremljevalcem.

Med vožnjo motornega vozila mora imeti pri sebi evidenčni karton vožnje in veljavno zdravniško spričevalo, spremljevalec pa veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B. Te listine morata na zahtevo izročiti policistu na vpogled.

Dodatne informacije v zvezi z vožnjo s spremljevalcem so na voljo na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa.